Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty są niezbędne dla uzyskania kredytu?

Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty są niezbędne dla uzyskania kredytu?

Przed złożeniem w banku wniosku o kredyt hipoteczny, warto jest zapoznać się z listą wszystkich niezbędnych dokumentów, jakie klient będzie musiał przy tym przedstawić. Jeśli wcześniej zgromadzi potrzebne zaświadczenia, może to przyczynić się do przyspieszenia momentu wydania decyzji kredytowej. Proces kredytowy będzie krótszy, a bank szybciej przeleje pieniądze. Jakich zatem dokumentów wymagają banki?

Dokumenty do kredytu hipotecznego

Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny klient musi złożyć przede wszystkim wniosek na formularzu bankowym, a do tego dołączyć stosowne dokumenty. Można je podzielić na trzy grupy:

 • dokumenty osobiste, potwierdzające tożsamość klienta;
 • dokumenty dochodowe, pozwalające wyliczyć zdolność kredytową klienta;
 • dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości i jej sytuacji prawnej.

W każdej z tych kategorii może być wiele zaświadczeń koniecznych do przedstawienia w banku dla uruchomienia procedury weryfikacji wniosku o kredyt hipoteczny.

Dokumenty osobowe

Już we wniosku o kredyt hipoteczny klient wpisuje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego i tym podobne. Dane wnioskodawców lub wnioskodawcy muszą zostać zweryfikowane dzięki kopii dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Z reguły banki żądają przedstawienia dwóch takich dokumentów, np. dowodu osobistego oraz paszportu.

Dokumenty dochodowe

Kredyt hipoteczny może być udzielony tylko osobie lub osobom wnioskującym o niego, które odznaczają się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Jest ona szacowana na podstawie dokumentów dochodowych.

Ich zestaw będzie inny w przypadku różnych źródeł pozyskiwania dochodów. Dla umowy o pracę, stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego, zatrudnienia na podstawie wyboru, powołania i mianowania do wniosku o kredyt hipoteczny trzeba dołączyć:

 • oświadczenie lub zaświadczenie o źródle dochodu i wysokości miesięcznego wynagrodzenia;
 • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości wypłacanych świadczeń, jeśli są one pobierane;
 • potwierdzenia złożenia deklaracji PIT z ostatniego roku;
 • wyciąg z konta z ostatnich kilku miesięcy, potwierdzający otrzymywane wynagrodzenie.

Dla osób uzyskujących dochody z prowadzonej działalności gospodarczej banki wymagają złożenia:

 • zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego i z ZUS-u o niezaleganiu z podatkami i z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne,
 • deklaracji PIT z ostatniego roku,
 • rachunku zysków i strat,
 • zestawienia ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżące roku,
 • stałych umów-zleceń (kontynuowanych od co najmniej kilku miesięcy),
 • księgi przychodów i rozchodów za ubiegły rok (przy uproszczonej księgowości),
 • ewidencji przychodów za miesiące bieżącego roku (dla ryczałtowców),
 • aktualnej decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego (dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej).

Dokumenty dotyczące nieruchomości

W grupie dokumentów dotyczących nieruchomości kupowanej za kredyt hipoteczny znaleźć mogą się różne zaświadczenia. Ich lista może wyglądać nieco inaczej, jeśli kupujemy nowe mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego albo decydujemy się na zakup nieruchomości z rynku wtórnego.

Dokumenty do kredytu – nieruchomość z rynku pierwotnego

Przy zakupie nowego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego kredytobiorca do wniosku o kredyt hipoteczny powinien dołączyć:

 • numer księgi wieczystej;
 • dokumenty transakcyjne: umowę deweloperską, umowę przedwstępną w formie notarialnej lub cywilno-prawnej, umowę przedwstępną ze spółdzielnią mieszkaniową lub umowę rezerwacyjną w formie cywilno-prawnej;
 • dokumenty potwierdzające ewentualne dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera – spółdzielni (element wkładu własnego);
 • ewentualnie promesę banku o bezobciążeniowym wyodrębnieniu nieruchomości, jeśli nieruchomość dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką.

Przy zakupie nowego mieszkania dodatkowo bank może wymagać przedstawienia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym mieści się lokal. Z kolei przy zakupie domu z rynku pierwotnego kredytodawca może wymagać potwierdzenia przyjęcia bez zastrzeżeń przez właściwy urząd zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.

Dokumenty do kredytu – nieruchomość z rynku wtórnego

Inny zestaw dokumentów wymagany jest do wnioskowania o kredyt hipoteczny przy kupowaniu mieszkania lub domu z rynku wtórnego. Wówczas do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty dotyczące nieruchomości:

 • numer księgi wieczystej;
 • w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej konieczne będą zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz numer księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym zlokalizowana jest nieruchomość;
 • dokumenty potwierdzające akt własności sprzedającego;
 • wyciągi ze spółdzielni mieszkaniowej lub z firm dostarczających gaz, wodę, prąd itp. o niezaleganiu z opłatami;
 • umowę darowizny, o ile to ona była podstawą nabycia nieruchomości;
 • w przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką, do wniosku kredytowego trzeba dołączyć informację z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania.

Po nabyciu nieruchomości, czyli podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia własności do domu czy mieszkania, bank poprosi kredytobiorcę o przedstawienie dodatkowo aktu notarialnego dla uruchomienia procedury wypłaty kredytu.

Każdy bank może wymagać nieco innego zestawu dokumentów, w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy czy kredytobiorców. Małżeństwa, które posiadają rozdzielność majątkową, a wspólnie starają się o kredyt, będą musiały przedstawić akt notarialny potwierdzający zawartą intercyzę. Może istnieć potrzeba złożenia wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu własnego.