phone phone email

Zadzwoń pod nr 512 380 349 lub napisz wiadomość

  Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty są niezbędne dla uzyskania kredytu?

  Kredyt hipoteczny – jakie dokumenty są niezbędne dla uzyskania kredytu?

  Zanim złożysz wniosek o kredyt hipoteczny, zapoznaj się z listą wszystkich niezbędnych dokumentów, jakie musisz dostarczyć do banku. Jeśli wcześniej zgromadzisz potrzebne zaświadczenia, możesz przyspieszyć moment wydania decyzji kredytowej. Proces kredytowy będzie krótszy, a bank szybciej przeleje pieniądze. Jakich dokumentów wymagają kredytodawcy?

  Dokumenty do kredytu hipotecznego

  Przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny klient musi przede wszystkim złożyć wniosek na formularzu bankowym, a do tego dołączyć stosowne dokumenty. Można je podzielić na trzy grupy:

  • dokumenty osobowe – potwierdzające tożsamość klienta;
  • dokumenty dochodowe – pozwalające wyliczyć zdolność kredytową klienta;
  • dokumenty dotyczące nabywanej nieruchomości i jej sytuacji prawnej.

  W każdej z tych kategorii może być wiele zaświadczeń koniecznych do przedstawienia w banku dla uruchomienia procedury weryfikacji wniosku o kredyt hipoteczny.

  Dokumenty osobowe

  Już we wniosku o kredyt hipoteczny klient wpisuje swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres, numer PESEL, numer dowodu osobistego i tym podobne.

  Dane wnioskodawców lub wnioskodawcy muszą zostać zweryfikowane za pomocą kopii dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Z reguły banki żądają przedstawienia dwóch takich dokumentów, np. dowodu osobistego i innego dokumentu ze zdjęciem.

  Od obcokrajowców bank zażąda m.in. paszportu.

  Jeśli o kredyt ubiegają się małżonkowie, w banku trzeba będzie przedstawić skrócony odpis aktu małżeństwa.

  Małżeństwa, które posiadają rozdzielność majątkową, a wspólnie starają się o kredyt, będą musiały przedstawić akt notarialny potwierdzający zawartą intercyzę.

  Dokumenty dochodowe

  Kredyt hipoteczny może być udzielony tylko osobom wnioskującym, które odznaczają się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową. Jest ona szacowana na podstawie dokumentów dochodowych.

  Ich zestaw będzie inny w przypadku różnych źródeł pozyskiwania dochodów.

  Umowa o pracę

  Dla umowy o pracę, stosunku służbowego, kontraktu menedżerskiego, zatrudnienia na podstawie wyboru, powołania i mianowania przyszły kredytobiorca do wniosku o kredyt hipoteczny trzeba dołączyć takie dokumenty jak:

  • oświadczenie lub zaświadczenie o źródle dochodu i wysokości miesięcznego wynagrodzenia;
  • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości wypłacanych świadczeń (jeśli wnioskodawca je pobiera);
  • PIT-37 za poprzedni rok lub dwa lata pracy z potwierdzeniem przyjęcia ich przez urząd skarbowy;
  • wyciąg z konta z ostatnich kilku miesięcy (trzech, sześciu lub dwunastu) potwierdzający otrzymywane wynagrodzenie;
  • aktualna umowa o pracę świadectwo pracy (gdy wnioskodawca zmienił ostatnio miejsce zatrudnienia);
  • ewentualnie oświadczenie pracodawcy o przedłużeniu umowy (jeśli obecna umowa jest na czas określony).

  Umowa zlecenie lub o dzieło

  Jeśli wnioskodawca pracuje na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło, bank poprosi o:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach na druku bankowym lub oświadczenie o wysokości kosztów z umowy cywilnoprawnej;
  • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu realizacji umów zlecenie lub o dzieło;
  • PIT-37 za rok poprzedni lub dwa ostatnie lata z potwierdzeniem przyjęcia przez urząd skarbowy;
  • kopie zawartych umów potwierdzających wykonanie zlecenia lub dzieła;
  • rachunki z umów cywilnoprawnych;
  • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości wypłacanych świadczeń (jeśli wnioskodawca je pobiera).

  Własna działalność gospodarcza

  Od osób ubiegających się o kredyt hipoteczny i uzyskujących dochody z prowadzonej działalności gospodarczej banki wymagają złożenia różnych dokumentów. Ich dokładna lista zależy od sposobu rozliczania działalności z urzędem skarbowym.

  Podstawowe dokumenty do kredytu hipotecznego, które musi złożyć każdy przedsiębiorca, to:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON;
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego i z ZUS-u o niezaleganiu z podatkami i z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne;
  • deklaracja PIT z ostatniego roku;
  • rachunku zysków i strat;
  • zestawienia ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych za ubiegły rok i za miesiące bieżące roku;
  • stałych umów zleceń (kontynuowanych od co najmniej kilku miesięcy);
  • księgi przychodów i rozchodów za ubiegły rok (przy uproszczonej księgowości);
  • ewidencji przychodów za miesiące bieżącego roku (dla ryczałtowców);
  • aktualnej decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego (dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej).

  Renta lub emerytura

  O kredyt hipoteczny mogą ubiegać się również osoby na emeryturze i pobierające rentę. Kluczowe będą tu maksymalny wiek kredytobiorcy i jego zdolność kredytowa. Jeśli bank pozytywnie rozpatrzy wniosek, zażąda złożenia takich dokumentów jak:

  • decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego i jego ostatniej waloryzacji lub potwierdzenie przyznania prawa do przyjmowania renty z informacją, na jaki czas została przyznana; 
  • ostatni odcinek renty lub emerytury albo wyciąg z konta​, na które wpływa świadczenie.

  Dokumenty dotyczące nieruchomości

  W grupie dokumentów dotyczących nieruchomości kupowanej za kredyt hipoteczny znaleźć mogą się różne zaświadczenia. Ich lista może wyglądać nieco inaczej, jeśli kupujemy nowe mieszkanie lub dom z rynku pierwotnego albo decydujemy się na zakup nieruchomości z rynku wtórnego.

  Dokumenty do kredytu hipotecznego a nieruchomość z rynku pierwotnego

  Przy zakupie nowego mieszkania lub domu z rynku pierwotnego kredytobiorca do wniosku o kredyt hipoteczny powinien dołączyć:

  • dokumenty transakcyjne: umowę deweloperską, umowę przedwstępną w formie notarialnej lub cywilnoprawnej, umowę przedwstępną ze spółdzielnią mieszkaniową lub umowę rezerwacyjną w formie cywilno-prawnej;
  • numer księgi wieczystej;
  • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego;
  • dokumenty potwierdzające ewentualne dotychczasowe wpłaty na rzecz dewelopera lub spółdzielni;
  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której nieruchomość będzie wyodrębniona;
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
  • dokumenty dotyczące dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, czyli m.in. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dewelopera lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • kopia pełnomocnictwa udzielonego reprezentantom dewelopera (jeśli ich dane osobowe nie znajdują się w KRS);
  • decyzja o pozwoleniu na budowę i zaświadczenie o zakończeniu budowy;
  • zaświadczenie o samodzielności lokalu;
  • ewentualnie promesę banku o bezobciążeniowym wyodrębnieniu nieruchomości, jeśli nieruchomość dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej jest obciążona hipoteką.

  Przy zakupie nowego mieszkania dodatkowo bank może wymagać przedstawienia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym mieści się lokal.

  Z kolei przy zakupie domu z rynku pierwotnego kredytodawca może wymagać potwierdzenia przyjęcia bez zastrzeżeń przez właściwy urząd zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych.

  Dokumenty do kredytu hipotecznego a nieruchomość z rynku wtórnego

  Inny zestaw dokumentów wymagany jest do wnioskowania o kredyt hipoteczny przy kupowaniu mieszkania lub domu z rynku wtórnego. Wówczas do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty dotyczące nieruchomości:

  • umowę przedwstępną;
  • numer księgi wieczystej;
  • aktualną wycenę nieruchomości;
  • odpis księgi wieczystej;
  • w przypadku prawa spółdzielczego bez księgi wieczystej konieczne będą zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie do lokalu oraz numer księgi wieczystej gruntowej dla budynku, w którym zlokalizowana jest nieruchomość;
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów (gdy nabywany jest dom);
  • dokumenty potwierdzające akt własności sprzedającego;
  • wyciągi ze spółdzielni mieszkaniowej lub z firm dostarczających gaz, wodę, prąd itp. o niezaleganiu z opłatami;
  • w przypadku gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką, do wniosku kredytowego trzeba dołączyć informację z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania.

  Po nabyciu nieruchomości, czyli podpisaniu aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia własności do domu czy mieszkania, bank poprosi kredytobiorcę o przedstawienie dodatkowo aktu notarialnego dla uruchomienia procedury wypłaty kredytu.

  Każdy bank może wymagać nieco innego zestawu dokumentów w zależności od indywidualnej sytuacji kredytobiorcy czy kredytobiorców.

  Może istnieć potrzeba złożenia wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny dokumentów potwierdzających wniesienie wkładu własnego.

  Dokumenty do kredytu hipotecznego a budowa domu

  Jakie dokumenty potrzebujesz dostarczyć z wnioskiem o kredyt hipoteczny, kiedy planujesz sfinansować nim budowę domu? Będą to m.in.:

  • dokument potwierdzający prawo własności działki;
  • odpis z księgi wieczystej;
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
  • decyzję o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności;
  • projekt budowlany;
  • kosztorys i harmonogram prac;
  • operat szacunkowy wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego;
  • dziennik budowy do wglądu banku;
  • ewentualne umowy z wykonawcami.

  Dokumenty do kredytu hipotecznego a zakup nieruchomości gruntowej

  Gdy hipoteka udzielana jest na zakup działki, do banku trzeba dostarczyć takie dokumenty jak:

  • umowa przedwstępna;
  • odpis z księgi wieczystej;
  • akt notarialny potwierdzający, że sprzedającemu przysługuje prawo własności nieruchomości;
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeśli nieruchomość nie ma MPZP);
  • potwierdzenie wniesienia wkładu własnego;
  • potwierdzenie wysokości salda do spłaty (gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką).

  Dokumenty do kredytu hipotecznego a remont nieruchomości

  Jeśli ubiegasz się o kredyt hipoteczny, aby uzyskać środki na remont mieszkania lub domu, bank poprosi Cię o dostarczenie:

  • kosztorysu prac remontowych na druku bankowym;
  • aktu notarialnego potwierdzającego prawo własności nieruchomości;
  • odpisu z księgi wieczystej remontowanej nieruchomości;
  • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia prac budowlanych (o ile są one wymagane);
  • ewentualne umowy z wykonawcami prac remontowych.