phone phone email

Zadzwoń pod nr 512 380 349 lub napisz wiadomość

  W jaki sposób uzyskać decyzje o warunkach zabudowy ?

  W jaki sposób uzyskać decyzje o warunkach zabudowy ?

  Przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę domu czy innego budynku inwestor musi posiłkować się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli dla terenu, na którym znajduje się działka budowlana, nie ma ustalonego takiego planu, to inwestycja będzie wymagała uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Gdzie i w jaki sposób można ją uzyskać?

  Wnioskowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

  W przypadku, gdy inwestor planuje zbudować, rozbudować czy nadbudować budynek lub inny obiekt czy też wykonać inne roboty budowlane, w przypadku których wymagane jest wydanie pozwolenia na budowę, wówczas, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, musi wnioskować o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  Wniosek o ustalenie takich warunków, zgodnie z miejscową właściwością dla danej działki czy obiektu budowlanego, może złożyć nie tylko właściciel nieruchomości, ale i osoba posiadająca inny tytuł do dysponowania tą nieruchomością.
  Uwaga! Decyzja o warunkach zabudowy nie jest wydawana, gdy planowana inwestycja jest objęta zakazem wydawania takich decyzji określonym w uchwale o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji lub w uchwale w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

  Gdzie złożyć wniosek?

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wydanie odpowiedniej decyzji inwestor musi złożyć do urzędu miasta lub gminy, właściwego ze względu na lokalizację całej inwestycji. Jeśli inwestycja dotyczy terenu zamkniętego, wówczas wniosek należy skierować do urzędu wojewódzkiego.

  Procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy

  Po złożeniu stosownego wniosku o decyzję o warunkach zabudowy urząd ustali, czy wniosek jest kompletny i złożony do odpowiedniego organu, ewentualnie przekaże pismo do właściwego wydziału.

  Wniosek o ustaleniu warunków zabudowy musi uwzględniać:
  • mapę zasadniczą,
  • mapę katastralną,
  • opisowe i geograficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
  • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • dokumenty potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu objętego wnioskiem,
  • dowód zapłacenia opłaty skarbowej,
  • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
  • dowód opłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

  Po skontrolowaniu poprawności wniosku oraz załączników, urząd ewentualnie wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przeciwnym wypadku urząd nie wyda decyzji. Za jej wydanie konieczne jest też wniesienie opłaty skarbowej.

  Urząd rozpatruje wniosek w ramach postępowania administracyjnego. Ocenia go pod względem merytorycznym, przeprowadza analizę urbanistyczną i uzgadnia projekt decyzji o warunkach zabudowy z innymi urzędami. Powiadamia strony o zebraniu materiałów w sprawie i wydaje decyzję o ustaleniu warunków zabudowy.