Co powinna zawierać każda umowa najmu lokalu mieszkalnego?

Co powinna zawierać każda umowa najmu lokalu mieszkalnego?

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Podpisują ją właściciel mieszkania oraz najemca. Co powinna zawierać i jakie prawa oraz obowiązki nakłada na strony umowy?

Czym jest umowa najmu lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z art. 659 Kodeksu cywilnego przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Może on być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.
Jeśli umowa najmu lokalu mieszkalnego podpisywana jest na okres dłuższy niż rok, wymagane jest by została zawarta na piśmie. Jeśli taka forma nie będzie zachowana, to uważa się, że umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Obowiązkowe elementy umowy najmu

Sporządzając umowę najmu, należy przygotować dwa jednakowo brzmiące egzemplarze, po jednym dla każdej ze stron umowy. W ich treści należy wskazać:
• miejsce i datę zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego,
• strony umowy, wraz z ich danymi ewidencyjnymi, takimi jak dane osobiste, NIP lub numer PESEL, seria i numer dowodu tożsamości,
• dokładny opis lokalu mieszkalnego – wskazanie stanu technicznego lokalu, jego powierzchni użytkowej i elementów wyposażenia,
• czas trwania umowy,
• wysokość czynszu oraz informacje o jego elementach składowych, kosztach eksploatacji wynajmowanego mieszkania,
• warunki wypowiedzenia umowy najmu,
• prawa i obowiązki stron,
• podpisy obu stron.

Dodatkowo strony mogą postanowić, że w umowie najmu lokalu mieszkalnego znajdą się też zapisy dotyczące kaucji i jej wysokości czy też dodatkowych nakładów ponoszonych przez najemcę i sposobu ich rozliczania. W umowie można także umieścić wykaz lokatorów i załączników oraz warunki i terminy przekazywania bieżących rachunków, dowodów zapłaty oraz korespondencji, przychodzącej na nazwisko wynajmującego.